Karstens Ridge on the Muldrow Glacier route of Denali, Mt McKinley, Alaska

<<< Previous Image                   

Karstens Ridge on the Muldrow Glacier route of Denali, Mt McKinley, Alaska

Karstens Ridge on the Muldrow Glacier route of Denali, Mt McKinley, Alaska